ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้ง (ถนน/ซอย) 186 ถนนสุรินทร์-ปราสาทแขวง/ตำบล นอกเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 044-558-363

คติพจน์/ปรัชญาของโรงเรียน พัฒนาความพร้อม น้อมนำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

2. ข้อมูลฝ่ายบริหารของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน นายแสน แหวนวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย                                        นางสาวกฤษณา  รัชนะปกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์                                      นายณัฐกร  มัทธะปานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์                                      นายสุรศักดิ์   ณ อุบล
หัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ                                     นายพีรนันท์  พิมพกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ                                             นายพลพัฒน์  สีหะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา                          นางสาววรรณิศา  ดอกพอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพ ฯ                                  นางสาวพีรดา  โสดาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ                                นางสาวทัศน์วรรณ  ทศพร
หัวหน้ากลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            นางสาวบุษยาพรรณ เรียงนาม

3. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

1. นางอารมณ์  เพิ่มงาม                                        ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
2. นางฉัตรกมล  อินทยุง                                      ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายวรินทร์  แก้วสุรีย์                                        ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนครู
4. นายชูชัย  ประดับสุข                                        ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสุพจน์  ประเทืองเศรษฐ์                              ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายวัชรพล  วิวาสุข                                         ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายสุดใจ  สะอาดยิ่ง                                        ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
8. นายวุฒิชัย  จันทร์ศิริ                                        ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางผ่องนภา  พรหมเกษ                                  ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน

แผนผังบริเวณโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

       ทิศเหนือ

4. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประกอบด้วย

4.1 จำนวนห้องเรียน                      15 ห้อง
จำนวนห้องพักครู                            1 ห้อง
จำนวนห้องปฏิบัติการทางภาษา          – ห้อง
จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      1 ห้อง
จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
จำนวนห้อง (อื่นๆ)                          1 ห้อง

4.2 พื้นที่บริเวณโรงเรียน
จำนวนพื้นที่บริเวณโรงเรียน ทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
จำนวนพื้นที่สนาม – ไร่ – งาน – ตารางวา
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร – ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
สนามกีฬา (ประเภทของสนามกีฬา) –

5. ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

จำนวนบุคลากร ครูทั้งหมด 23 คน ชาย  6 คน หญิง 17 คน

บุคลากรทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

นางพรรณิภา  ห้าวหาญ ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
นางนริศรา  ระโส ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
นางสาวเกศสุดา  อินทวี ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
นางดวงเดือน  พูดเพราะ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
นางสาวเพ็ญนภา  หอมคำ ตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
นางสุปรียา  ยิ่งได้ชม ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

บุคลากรทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

นายพลพัฒน์  สีหะวงษ์ ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (ดนตรีศึกษา)
นางสาววรรณิศา  ดอกพอง ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (พลศึกษา)
นางอัญญรัมย์  เรืองบุญ ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศึกษา)
นางสาวทัศน์วรรณ  ทศพร ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวบุษยาพรรณ  เรียงสนาม ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวพีรดา  โสดาจันทร์ ตำแหน่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

บุคลากรทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

นางสาวเนตรนภา  แอกทอง ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (คณิตศาสตร์)
นายอิงครัต  โสรถาวร ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SMET จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (ภาษาอังกฤษ)
นางทรียดา  ใสกระจ่าง ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ปริญญาโท คม. (บริหารการศึกษา)
นายสุรศักดิ์  ณ อุบล ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาปริญญาตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์) ปริญญาโท วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
นางสาวกฤษณา  รัชนะปกิจ ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (ภาษาไทย)
นายพีรนันท์  พิมพกุล ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP จบการศึกษาปริญญาตรี ศน.บ. (สังคมศึกษา) ปริญญาโท ศศ.ม. (สหวิทยาการและการพัฒนาท้องถิ่น)
นายณัฐกร  มัทธะปานัง ตำแหน่งครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SMET จบการศึกษาปริญญาตรี คบ. (คณิตศาสตร์) และ วท.บ. (สถิติประยุกต์)

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวสุพรรณ์  สุทธิพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จบการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)ฅ
นางสาวอรวรรณ  ขอนเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จบการศึกษาปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
นายสมศักดิ์  ใบขุนทด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาท จบการศึกษาปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
นางรุ่งอรุณ  ประเดิมดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 9 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

6. การจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนจัดการศึกษา จำนวน 16 ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน จำแนกตามระดับชั้นได้ดังนี้

ระดับชั้นชาย (คน)หญิง (คน)รวมหมายเหตุ
ชั้นบริบาล91221 
ชั้นอนุบาล 113720 
ชั้นอนุบาล 2101020 
ชั้นอนุบาล 38816 
รวม403777 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1246 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 29514 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3358 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 46511 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5628 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 68513 
รวม342660 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP)314 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SMET)9514 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2325 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 310616 
รวม251439 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (IEP)033 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (SMET)268 
รวม2911 
รวมทั้งสิ้น10177177 

7. ข้อมูลการขาดแคลนครู จำนวน 4 อัตรา

ครูกลุ่มสาระที่ขาดแคลน 1. วิทยาศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. ภาษาอังกฤษ 4. คณิตศาสตร์

8. พื้นที่เขตบริการของโรงเรียน

8.1 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1ฃบ้านหนองกง, หมู่ที่ 3 บ้านไสย, หมู่ที่ 4 บ้านปรือเกียน, หมู่ที่ 5 บ้านตะตึงไถง, หมู่ที่ 6 บ้านทนง, หมู่ที่ 8 บ้านโคกกะเพอ, หมู่ที่ 9 บ้านโคกมะเมียน, หมู่ที่ 10 บ้านพันธุลี, หมู่ที่ 11 บ้านหลักวอ, และหมู่ที่ 12 บ้านเสม็ด จำนวน 3,200 ครัวเรือน
8.2 ลักษณะของชุมชน (อาชีพ/ประชากรในช่วงวัยต่างๆ/การอยู่อาศัย/ลักษณะเด่น/ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน/เศรษฐกิจ/สังคม)
ตำบลนอกเมือง อาชีพจะมีความลากหลาย อาชีพหลักๆ จะเป็นการค้าขาย โดยมีประชากรดังนี้ จำนวนประชากร: 12,765 คน, จำนวนผู้สูงอายุ: 1,034 คน, จำนวนเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี: 954 คน, จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง: 222 คน, จำนวนสตรีตั้งครรถ์: 77 คน, จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้: 16 คน, จำนวนสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป: 3,413 คน, และจำนวนผู้พิการ: 93 คน การอาศัยอยู่ร่วมกัน จะเกื้อกูลกันในทางอ้อม คือ อาชีพที่ส่งเสริมกัน เป็นชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความเข้มแข็งพอสมควร
8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือองค์กรในชุมชน
เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ช่วยเหลือกันทางตรงและทางอ้อม โดยโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่ให้แหล่งชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นประจำ

9. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (โดยสังเขป)

วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และต่อมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยครูสุรินทร์ ก็ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยมี ผ.ศ. ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์  เป็นอธิการบดี ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสุรินทร์ และเมื่อสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งวันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ เป็นอธิการบดี

10. การมีส่วนร่วมของความสำเร็จและเกียรติคุณที่โรงเรียนได้รับ

– รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง/รำวงมาตรฐาน ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2
– รางวัลระดับเหรียญทองการประกอบอาหาร ระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสาธิต
– รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2
– รางวัลเหรียญทองแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์2
– รางวัลเหรียญทองแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์2
– รางวัลชนะเลิศระดับ 4 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– รางวัลชนะเลิศระดับ 4 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
– รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2