พันธกิจโรงเรียนสาธิตฯ

“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน”