วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. เพื่อให้การศึกษาและอบรมกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัย การทดลองในเรื่องของหลักสูตร วิธีสอนตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อันเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนากระบวนการวิชาชีพครูให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนในชุมชนและบุคคลหรือสถานบันที่สนใจมาศึกษา
4. เพื่อเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู