วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เพื่อนำไปลอยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยครูประจำชั้นทุกชั้นจะนำนักเรียนประดิษฐ์กระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการประดิษฐ์กระทง และนักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการตกแต่งกระทงได้ด้วยตนเอง