วันที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในทุกระดับชั้น

การสอบของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะทำการสอบจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 9-10 มกราคม 2561
และการสอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จะทำการสอบในวันที่ 9,10 และ 14 มกราคม 2561