วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้เกียรติเจิมหนังสือ ทั้งนี้การไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความเคารพ และกตัญญููรู้คุณต่อครูเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่อยู่ในโอวาทคำสอนของครูอาจารย์ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก นักเรียนสืบทอดขนบธรรมเนียม ต่อคนรุ่นหลังอันจะส่งผลให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ไปช่วยพัฒนาชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป