วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับนายบุญธรรม ยมนัตถ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ที่มาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

โดย ด.ญ.ภัคธีมา ญาณอุบล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้รับการประเมินได้แสดงความสามารถด้านการไหว้มารยาทไทย การเล่านิทานคุณธรรม การเล่นเครื่องดนตรีสากล และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการการประเมินได้ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์คุณครู ผู้รับการประเมิน ผู้ปกครอง เพื่อรวบรวมคะแนนไปพิจารณาในลำดับต่อไป

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.33 ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และนายทวีศักดิ์ นากดี ประธานคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนครั้งนี้

คลังรูปภาพ