ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากขึ้นและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

คลังรูปภาพ