ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 9/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
.
โรงเรียนสาธิตฯ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (จากเดิม 1 มิถุนายน 2564)
.
โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online On-Hand ในระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 และจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564