ในวันเสาร์ ที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ อาคารอนุบาล (อาคาร 10 ชั้น 2)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองกับทางโรงเรียน

คลังรูปภาพ