เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 11 ต.ค. 64 (จากเดิม 4 ต.ค. 64)

โดยทางโรงเรียนจะจัดการสอนรูปแบบ Online และ On-Hand 100% ที่บ้านผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียน

หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง