เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง COVID-19 จำนวน 2,000 บาทต่อคน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์