วันที่ 7 ตุลาคม 2564 – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์, นายกิจการ ผ่องสูงเนิน หัวหน้ากองการศึกษา และคณะครูเทศบาลเมืองสุรินทร์ นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กของอำเภอเมืองสุรินทร์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะเด็กรายบุคคลและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและทักษะสมอง EF เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนศูนย์เทศบาลเมืองสุรินทร์