ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 การปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ตามที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 21 ตุ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนสาธิตฯ จึงกำหนดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-21 ต.ค. 64

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 22-31 ต.ค. 64

และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 64

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564