วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย