วันศุกร์ ที่ 19 พ.ย. 64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย