🔸19 พ.ย.64 นายแสน แหวนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และคณะครู ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

🔸กิจกรรมดังกล่าวฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองกลาง ประสานจัดการแสดงดนตรีไทย รวมถึงดำเนินการงานด้านพิธีการในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

🔸เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมศาสนทายาท อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและรักษา สืบทอด พระพุทธศาสนาต่อไป