การประดิษฐ์กระทงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เพื่อนำไปลอยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยครูประจำชั้นทุกชั้นจะนำนักเรียนประดิษฐ์กระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการประดิษฐ์กระทง และนักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการตกแต่งกระทงได้ด้วยตนเอง

ระดับประถมศึกษา

ลักษณะการจัดการศึกษา         เป็นการจัดการศึกษาเพื่อดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นไปที่    – พัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นตรงตามระดับพัฒนาการตามวัยและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยองค์รวม (พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา) – ใจเด็ก หมายถึง การเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้น โดย คำนึงถึงความต้องการ ความสนใจตามวัย เพื่อให้เด็กมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ – อนาคตเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอน เพื่อ สร้างความพร้อมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า...

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงระดับประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เพื่อนำไปลอยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยครูประจำชั้นทุกชั้นจะนำนักเรียนประดิษฐ์กระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการประดิษฐ์กระทง และนักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการตกแต่งกระทงได้ด้วยตนเอง