การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุตามธรรมชาติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ โดยครูพีรนันท์ พิมพกุล เป็นผู้ฝึกสอน นักเรียน และได้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาประดิษฐ์ นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจในการประดิษฐ์กระทง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักเรียนจะสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงได้

ระดับประถมศึกษา

ลักษณะการจัดการศึกษา         เป็นการจัดการศึกษาเพื่อดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นไปที่    – พัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นตรงตามระดับพัฒนาการตามวัยและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยองค์รวม (พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา) – ใจเด็ก หมายถึง การเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้น โดย คำนึงถึงความต้องการ ความสนใจตามวัย เพื่อให้เด็กมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ – อนาคตเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอน เพื่อ สร้างความพร้อมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า...

กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงระดับประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เพื่อนำไปลอยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยครูประจำชั้นทุกชั้นจะนำนักเรียนประดิษฐ์กระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ และขั้นตอนในการประดิษฐ์กระทง และนักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการตกแต่งกระทงได้ด้วยตนเอง