โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

0
วันศุกร์ ที่ 19 พ.ย. 64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย

0
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย รูปภาพทั้งหมด

การเข้าศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาดี และ อบต.หนองสนิท

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ (อาคาร 10 ชั้น 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงาน ช่วงเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วงเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ดูรูปภาพทั้งหมด

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 การปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 การปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 21 ตุ.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนสาธิตฯ จึงกำหนดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่...

เลื่อนการเปิดเรียน On-Site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 18 ต.ค.64

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน เป็นวันจันทร์ ที่ 18 ต.ค. 64 (จากเดิม 11 ต.ค. 64) โดยทางโรงเรียนจะจัดการสอนรูปแบบ Online และ On-Hand 100% ที่บ้านผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง COVID-19

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง COVID-19 จำนวน 2,000 บาทต่อคน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เลื่อนการเปิดเรียน On-Site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 11 ต.ค.64

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 11 ต.ค. 64 (จากเดิม 4 ต.ค. 64) โดยทางโรงเรียนจะจัดการสอนรูปแบบ Online และ On-Hand 100% ที่บ้านผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลื่อนการเปิดเรียน On-Site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 20 ก.ย.64

เลื่อนการเปิด เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นโรงเรียนสาธิตฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการเปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน เป็นวันที่ 20 ก.ย. 64 (จากเดิม 13 ก.ย. 64) โดยในระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 64 ทางโรงเรียนจะจัดการสอนรูปแบบ Online และ On-Hand 100%...

มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 279/2564เรื่อง มาตรการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่น่าไว้วางใจและมีความเสี่ยงสูง ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทั้ง On-site, On-Hand...

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีการแข่งขันรอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงาน...