โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

0
วันศุกร์ ที่ 19 พ.ย. 64 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร เกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย

0
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย รูปภาพทั้งหมด

การเข้าศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาดี และ อบต.หนองสนิท

0
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ (อาคาร 10 ชั้น 2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงาน ช่วงเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ช่วงเช้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ดูรูปภาพทั้งหมด

การนิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองสุรินทร์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

0
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์, นายกิจการ ผ่องสูงเนิน หัวหน้ากองการศึกษา และคณะครูเทศบาลเมืองสุรินทร์ นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กของอำเภอเมืองสุรินทร์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะเด็กรายบุคคลและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กและทักษะสมอง EF เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนศูนย์เทศบาลเมืองสุรินทร์

ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

0
ในวันเสาร์ ที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ อาคารอนุบาล (อาคาร 10 ชั้น 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองกับทางโรงเรียน คลังรูปภาพ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำชีวีมีสุข ประจำปีการ 2563

0
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากขึ้นและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต คลังรูปภาพ

โครงการการทำน้ำยาถูพื้นจากพืชสมุนไพร

0
วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการการทำน้ำยาถูพื้นจากพืชสมุนไพรให้กับนักเรียน คลังรูปภาพทั้งหมด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

0
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 คลังรูปภาพ

รูปภาพกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 25 ธ.ค.63

0
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์มาสและวันปีใหม่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลังรูปภาพ

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้เกียรติเจิมหนังสือ ทั้งนี้การไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความเคารพ และกตัญญููรู้คุณต่อครูเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่อยู่ในโอวาทคำสอนของครูอาจารย์ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก นักเรียนสืบทอดขนบธรรมเนียม ต่อคนรุ่นหลังอันจะส่งผลให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ไปช่วยพัฒนาชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป