ถวายพวงมาลา วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
เนื่องด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดประกอบพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงราชทานกำเนิดลูกเสือไทย"  ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงได้ส่งลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

0
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 คลังรูปภาพ

โครงการการทำน้ำยาถูพื้นจากพืชสมุนไพร

0
วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการการทำน้ำยาถูพื้นจากพืชสมุนไพรให้กับนักเรียน คลังรูปภาพทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา นำพัฒนาสังคม วันที่ 13 มกราคม 2562

0
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดโครงการ โดยมีนางผ่องนภา พรหมเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน การจัดกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง...

รูปภาพกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 25 ธ.ค.63

0
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์มาสและวันปีใหม่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลังรูปภาพ

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และให้เกียรติเจิมหนังสือ ทั้งนี้การไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความเคารพ และกตัญญููรู้คุณต่อครูเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่อยู่ในโอวาทคำสอนของครูอาจารย์ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก นักเรียนสืบทอดขนบธรรมเนียม ต่อคนรุ่นหลังอันจะส่งผลให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในการศึกษาและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ไปช่วยพัฒนาชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนาตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย

0
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย รูปภาพทั้งหมด

โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตกระชับมิตร ตชด. ครั้งที่ 1

0
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตกระชับมิตร ตชด. ครั้งที่ 1 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม นำชีวีมีสุข ประจำปีการ 2563

0
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม นำชีวีมีสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากขึ้นและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต คลังรูปภาพ

กิจกรรมจิตอาสา นำพัฒนาสังคม วันที่ 11 มกราคม 2562

0
วันที่ 11 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเยาวชนต้นกล้าจิตอาสา นำพัฒนาสังคม ๒๐๑๙ เป็นวันแรกซึ่งกิจกรรมของวันนี้ จะประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา+สาธารณะ ฟังบรรยายเกี่ยวกับ การเป็นจิตสาธารณะที่ดี และความหมายของจิตอาสา และให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอธิบายความหมายตามความเข้าใจในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับจิตอาสาและจิตสาธารณะ กิจกรรมชุมชนและโรงเรียนในจินตนาการ กิจกรรมนี้ให้นักเรียนออกแบบชุมชนและโรงเรียนในจินตนาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม แบ่งกลุ่มจิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น...