การจัดกิจกรรมระหว่างเรียนระดับประถมศึกษา

0
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เน้นการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการทดลอง ทดสอบใช้อุปกรณ์ และการปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ  

กิจกรรมกฐินสามัคคี

0
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมขบวนงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป