ทำเนียบผู้บริหารและบุคคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์