Home

Demonstration School of Surindra Rajabhat Universit

ปรัชญาโรงเรียนสาธิต
พัฒนาความพร้อม น้อมนำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

พันธกิจโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ป.1

ป.2

ป.3

นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการ

กิจกรรมโรงเรียนสาธิต