Home

Demonstration School of Surindra Rajabhat University

ปรัชญาโรงเรียนสาธิต
พัฒนาความพร้อม น้อมนำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

พันธกิจโรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากรในสถาบัน และให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน

นายแสน แหวนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

กิจกรรมโรงเรียนสาธิต มรภ.สุรินทร์

Natthakon M.

15 พฤศจิกายน 2023

Natthakon M.

21 กันยายน 2023

Natthakon M.

21 กันยายน 2023

Natthakon M.

13 กันยายน 2023

Natthakon M.

14 พฤษภาคม 2023

ดูกิจกรรมทั้งหมด →

รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ดูรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจทั้งหมด →

E-Service

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)