ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


          วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และต่อมาโรงเรียนสาธิตได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 โดยมี ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ เป็นอธิการบดี ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูสุรินทร์ ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฎสุรินทร์ โรงเรียนสาธิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎสุรินทร์ และเมื่อสถาบันราชภัฎสุรินทร์ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิตจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์” โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์ เป็นอธิการบดี

          ปัจจุบันมี นายแสน แหวนวงส์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์