ปรัชญาโรงเรียนสาธิต

“พัฒนาความพร้อม น้อมนำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ”